பதிவாளர் கூட்டுறவு சங்கங்களின் சுற்றறிக்கைகள் .

வ எண் . சுற்றறிக்கை எண் பொருள் சுற்றறிக்கை தேதி பதிவிறக்க
1 ந.க.எண் 151824-94 நல1 13-10-1990 Download
2 ந.க.எண் 41281 எம்2 15-02-1995 Download
3 ந.க.எண் 10465-2003 ஆ4 (2) 22-08-2006 Download
4 ந.க.எண் 10465-2003 ஆ4 (1) 31-03-1995 Download
5 ந.க.எண் 10362-2000 இ4 09-02-2001 Download
6 ந.க.எண் 10209-2006 இ3 24-05-2007 Download
7 ந.க.எண் 9571-25 12-10-1995 Download
8 ந.க.எண் 8295-2005 இ4 20-12-2005 Download
9 ந.க.எண் 7980-2014 ஆ3 24-12-2014 Download
10 ந.க.எண் 7767-2009 ஆ4 11-01-2010 Download
11 ந.க.எண் 7342-91 ஆ3 15-10-1993 Download
12 ந.க.எண் 6943-2002 எ3 28-10-2002 Download
13 ந.க.எண் 6613-93 உ 07-04-1995 Download
14 ந.க.எண் 6336-2014 ஆ4 (3) 25-02-2015 Download
15 ந.க.எண் 6336-2014 ஆ4 (1) 30-12-2014 Download
16 ந.க.எண் 6336-2014 ஆ4 (2) 20-01-2015 Download
17 ந.க.எண் 6064-98 ஆ4 25-05-1998 Download
18 ந.க.எண் 5608-94 ந.வீ 22-07-1994 Download
19 ந.க.எண் 5430-97 உ 24-10-1997 Download
20 ந.க.எண் 5202-2005 ஆ4 15-02-2006 Download
21 ந.க.எண் 5140-94 உ 31-01-1997 Download
22 ந.க.எண்-4765-94-இ1 29-03-1994 Download
23 ந.க.எண் 4478-94 26-04-1995 Download
24 ந.க.எண் 3969-2000-ஆ4 31-07-2000 Download
25 ந.க.எண் 3960-2013 இ3 (2) 31-07-2013 Download
26 ந.க.எண் 3960-2013 இ3 (1) 31-07-2003 Download
27 ந.க.எண் 3351-94 கி.வீ.தி 06-09-1994 Download
28 ந.க.எண் 2508-65 இ3 20-04-1995 Download
29 ந.க.எண் 2493-2004 ஆ4 01-04-2005 Download
30 ந.க.எண் 2217-99 இ4 18-04-1999 Download
31 ந.க.எண் 2080-95 05-08-1995 Download
32 ந.க.எண் 1941-2004 24-03-2004 Download
33 ந.க.எண் 1256-97 உ 26-02-1997 Download
34 ந.க.எண் 1159-94 இ4 27-09-1994 Download
35 ந.க.எண் 619-2004 இ4 16-04-2015 Download
36 ந.க.எண் 078-2015 ஆ4 16-02-2015 Download
37 ந.க.எண் 59-2004 இ4 29-01-2004 Download
38 ந.க.எண் 36-2000 இ4 (2) 17-07-2000 Download
39 ந.க.எண் 36-2000 இ4 (1) 22-02-2000 Download