கூட்டுறவு சங்கங்களின் பதிவாளர் அலுவலகத்தின் படிநிலை .


கூட்டுறவு சங்கங்களின் பதிவாளர் (வீட்டுவசதி)

 1. தமிழ்நாடு கூட்டுறவு வீட்டு வசதிஇணையம்

 2. இணைப் பதிவாளர் (ஆய்வு குழு)

 3. 11 கூட்டுறவு வீட்டுவசதி சங்கங்களின் துணைப் பதிவாளர் தலைமையில் பிராந்திய அலுவலகங்கள்

  1. கூட்டுறவு சங்கங்களின் சார் பதிவாளர் மற்றும் இதர அலுவலர்கள்

கலப் படிநிலை


கூட்டுறவு சங்கங்களின் பதிவாளர் (வீட்டுவசதி)

 1. தமிழ்நாடு கூட்டுறவு வீட்டு வசதிஇணையம்

 1. முதன்மை கூட்டுறவு வீட்டுவசதி சங்கங்கள் (712 சங்கங்கள்)

  1. நகர்ப்புற வீட்டுவசதி சங்கங்கள்(558 சங்கங்கள்)
  2. வட்ட கூட்டுறவு வீட்டுவசதி சங்கங்கள் (154 சங்கங்கள்)