பதிவாளர் கூட்டுறவு சங்கங்களின் செயல்பாடுகள்தமிழ்நாடு கூட்டுறவுச் சங்கங்கள் சட்டம் 1983 மற்றும் விதிகள் 1988ன் படி வகுக்கப்பட்டுள்ள விதிகளின்படி இணையம் மற்றும் முதன்மை சங்கங்கள் ஆகிய இரண்டு வகை சங்கங்களையும் மேற்பார்வையிடுவது கூட்டுறவு சங்கங்களின் பதிவாளரின் (வீட்டுவசதி) முக்கிய பணியாகும்.


பதிவாளர் (வீட்டுவசதி) அவர்களின் செயல்பாடுகள்

➢ இவர் துறையின் நிர்வாக அலுவலராவார்.


➢ 11 மண்டலங்களில் 11 மண்டல துணைப்பதிவாளர்கள் (வீட்டுவசதி) உள்ளனர்.


➢ சென்னை பெருநகர கூட்டுறவு வீட்டுவசதி சங்கத்தில் உள்ள ஒரு துணைப்பதிவாளர் (வீட்டுவசதி) பணியிடத்தில் அரசாணையின்படி 2024 முடிய பணி நீட்டிப்பு பெறப்பட்டு ஒரு ஓய்வுப் பெற்ற துணைப்பதிவாளர் பணிபுரிந்து வருகிறார்.


➢மனைத்திட்டங்கள் செயல்படுத்த அங்கீகாரம் வழங்குதல்


➢ கடன் வழங்குதல் மற்றும் வசூல்.


➢ நிர்வாக செயல்பாடுகள் –

 ● புதிய சங்கங்களை பதிவு செய்தல்

 ● சங்கங்கள் மேலாண்மை மற்றும் மேற்பார்வை

 ● சங்கங்களை கலைத்தல்

➢ சட்டப்பூர்வ பணிகள்

 ● பிரிவு 81 கீழ் விசாரணை மற்றும் பிரிவு 82 கீழ் ஆய்வுக் உத்தரவிடுதல் மற்றும் தொடர்நடவடிக்கை, பிரிவு 87-ன் கீழ் தண்டத்தீர்வை, தாவா மற்றும் நிறைவேற்று மனு

➢ நீதிமுறை சார்புடைய செயல்பாடுகள்

 ● மேற்முறையீடு, பரிசீலித்தல் மற்றும் சீராய்வு